EViews 13 Help Topics
Z
wnewpage_rtf
seasonal_rtf
CensusX13_rtf
CensusX12_rtf
addins_rtf
userobj_rtf
commands_rtf
function_rtf
wffunction_rtf
expression_rtf
stringref_rtf
dateref_rtf
matrix_rtf
program_rtf
objects_rtf
alpha_attr
alpha_description
alpha_detailedtype
alpha_displayname
alpha_first
alpha_firstall
alpha_hilo
alpha_last
alpha_lastall
alpha_lohi
alpha_name
alpha_remarks
alpha_type
alpha_updatetime
alpha_i
alpha_elem
coef_attr
coef_collabels
coef_description
coef_detailedtype
coef_displayname
coef_name
coef_remarks
coef_rowlabels
coef_rows
coef_type
coef_updatetime
coef_i
equation_aic
equation_bylist
equation_scalar_coefcov
equation_scalar_coefs
equation_deviance
equation_deviancestat
equation_df
equation_dispersion
equation_dw
equation_f
equation_finalbw
equation_fixeddisp
equation_fprob
equation_hacbw
equation_hq
equation_instrank
equation_jstat
equation_jprob
model_lambdamin
equation_limlk
equation_logl
equation_lrprob
equation_lrstat
equation_lrvar
equation_meandep
equation_nbreaks
equation_ncases
equation_nclusters
equation_ncoef
equation_ncross
equation_npers
equation_nregimes
equation_nthresholds
equation_ntreatment
equation_objective
equation_pearsonssr
equation_pearsonstat
equation_pilotbw
equation_qlrprob
equation_qlrstat
equation_quantdep
equation_r2
equation_rbar2
equation_rdeviance
equation_regobs
equation_rlogl
equation_rmse
equation_rn2
equation_robf
equation_robfprob
equation_robjective
equation_rw2
equation_schwarz
equation_sddep
equation_se
equation_sparsity
equation_ssr
equation_ssr2
equation_scalar_stderrs
equation_scalar_thresholds
equation_scalar_tstats
equation_wmeandep
equation_wgtscale
equation_c
equation_ardlceccoefs
equation_ardleccoefs
equation_ardlcoint
equation_ardllrcoefs
equation_ardlsrcoefs
equation_ardlsrses
equation_vec_coefcov
equation_vec_coefs
equation_contempcov
model_cvtrainindices
model_cvtestindices
equation_effects
equation_fcgrid
equation_initprobs
equation_instwgt
equation_lambda
equation_lambdacoefs
equation_lambdaerrors
equation_lambdasum
equation_lambda2cov
equation_lrcov
equation_pmgcxcoefs
equation_pmgcxses
equation_pmglrcoefs
equation_pmgsrcoefs
equation_pvals
equation_vec_stderrs
equation_vec_thresholds
equation_vec_tstats
equation_ardlcointsubst
equation_attr
equation_breaks
equation_coeflabels
equation_coeflist
equation_command
equation_depends
equation_description
equation_detailedtype
equation_displayname
equation_esteq
equation_extralist
equation_instlist
equation_method
equation_name
equation_options
equation_remarks
equation_smpl
equation_spec
equation_subst
equation_type
equation_updatetime
equation_varlist
factor_valid
factor_nvars
factor_nfactors
factor_obs
factor_balanced
factor_ncondition
factor_pratio
factor_nnfi
factor_rfi
factor_nfi
factor_ifi
factor_cfi
factor_params
factor_ncoefs
factor_objective
factor_discrep
factor_aic
factor_sc
factor_hq
factor_ecvi
factor_chisq
factor_chisqdf
factor_chisqprob
factor_bartlett
factor_bartlettprob
factor_rmsr
factor_srmsr
factor_gfi
factor_agfi
factor_noncent
factor_gammahat
factor_mdnoncent
factor_rmsea
factor_obsmat
factor_cov
factor_scaled
factor_fitted
factor_common
factor_resid
factor_residcommon
factor_reduced
factor_ireduced
factor_anticov
factor_partcor
factor_iunique
factor_unique
factor_icommunal
factor_communal
factor_rowadjust
factor_loadings
factor_rloadings
factor_rotmat
factor_rotmatinv
factor_factcor
factor_factstruct
factor_attr
factor_command
factor_description
factor_detailedtype
factor_displayname
factor_factnames
factor_method
factor_name
factor_options
factor_smpl
factor_spec
factor_type
factor_updatetime
factor_varnames
geomap_@minx
geomap_@maxx
geomap_@miny
geomap_@maxy
geomap_@count
geomap_@id
geomap_attr
geomap_description
geomap_detailedtype
geomap_displayname
geomap_ids
geomap_name
geomap_remarks
geomap_type
geomap_updatetime
graph_axismin
graph_axismax
graph_axispos
graph_attr
graph_description
graph_detailedtype
graph_displayname
graph_members
graph_name
graph_remarks
graph_type
graph_updatetime
group_i
group_comobs
group_count
group_minobs
group_maxobs
group_attr
group_description
group_depends
group_detailedtype
group_displayname
group_members
group_name
group_remarks
group_seriesname
group_type
group_updatetime
link_attr
link_description
link_detailedtype
link_displayname
link_first
link_firstall
link_last
link_lastall
link_name
link_remarks
link_type
link_updatetime
logl_byeqn_statement
logl_byobs_statement
logl_deriv_statement
logl_derivstep_statement
logl_logl_statement
logl_param_statement
logl_temp_statement
logl_aic
logl_scalar_coefcov
logl_scalar_coefs
logl_hq
logl_linecount
logl_logl
logl_ncoefs
logl_regobs
logl_sc
logl_scalar_stderrs
logl_scalar_tstats
logl_vec_coefcov
logl_vec_coefs
logl_vec_pvals
logl_vec_stderrs
logl_vec_tstats
logl_attr
logl_command
logl_description
logl_detailedtype
logl_displayname
logl_line
logl_method
logl_name
logl_remarks
logl_smpl
logl_svector
logl_svectornb
logl_type
logl_updatetime
matrix_attr
matrix_collabels
matrix_description
matrix_detailedtype
matrix_displayname
matrix_name
matrix_remarks
matrix_rowlabels
matrix_type
matrix_updatetime
matrix_ij
matrix_cols
matrix_rows
matrix_col
matrix_diag
matrix_dropboth
matrix_dropcol
matrix_droprow
matrix_row
matrix_sub
model_bounds
model_attr
model_description
model_detailedtype
model_displayname
model_droppedaf
model_droppedafdep
model_name
model_remarks
model_scenarios
model_type
model_updatetime
model_addfactors
model_aflist
model_depends
model_endoglist
model_excludelist
model_exoglist
model_identity
model_overridelist
model_olist
model_linklist
model_spec
model_stochastic
model_upends
model_varlist
pool_attr
pool_command
pool_crossids
pool_crossidsest
pool_description
pool_detailedtype
pool_displayname
pool_idname
pool_idnameest
pool_method
pool_name
pool_options
pool_remarks
pool_smpl
pool_spec
pool_type
pool_updatetime
pool_aic
pool_scalar_coefcov
pool_scalar_coefs
pool_dw
pool_scalar_effects
pool_f
pool_logl
pool_meandep
pool_ncoef
pool_ncross
pool_ncrossest
pool_npers
pool_r2
pool_rbar2
pool_regobs
pool_schwarz
pool_sddep
pool_se
pool_ssr
pool_scalar_stderrs
pool_totalobs
pool_scalar_tstats
pool_c
pool_coefcov
pool_vec_coefs
pool_vec_effects
pool_residcov
pool_vec_stderrs
pool_vec_tstats
rowvector_attr
rowvector_collabels
rowvector_description
rowvector_detailedtype
rowvector_displayname
rowvector_name
rowvector_remarks
rowvector_rowlabels
rowvector_type
rowvector_updatetime
rowvector_i
rowvector_cols
rowvector_dropcol
sample_attr
sample_description
sample_detailedtype
sample_displayname
sample_name
sample_remarks
sample_type
sample_updatetime
scalar_attr
scalar_description
scalar_detailedtype
scalar_displayname
scalar_name
scalar_remarks
scalar_type
scalar_updatetime
series_attr
series_description
series_depends
series_detailedtype
series_displayname
series_first
series_firstall
series_hilo
series_last
series_lastall
series_lohi
series_name
series_remarks
series_type
series_updatetime
series_obs
series_i
series_elem
spool_attr
spool_description
spool_detailedtype
spool_displayname
spool_name
spool_objname
spool_objtype
spool_remarks
spool_type
spool_updatetime
spool_count
spool_totalcount
sspace_scalar_coefcov
sspace_scalar_coefs
sspace_scalar_eqncoef
sspace_eqregobs
sspace_linecount
sspace_sddep
sspace_ssr
sspace_scalar_stderrs
sspace_scalar_tstats
sspace_aic
sspace_hq
sspace_logl
sspace_ncoefs
sspace_neqns
sspace_regobs
sspace_sc
sspace_totalobs
sspace_vec_coefcov
sspace_vec_coefs
sspace_final_state
sspace_final_statecov
sspace_init_state
sspace_init_statecov
sspace_pvals
sspace_residcov
sspace_vec_stderrs
sspace_vec_tstats
sspace_pred_signal
sspace_pred_signalcov
sspace_pred_signalse
sspace_pred_err
sspace_pred_errcov
sspace_pred_errcovinv
sspace_pred_errse
sspace_pred_errstd
sspace_pred_state
sspace_pred_statecov
sspace_pred_statese
sspace_pred_stateerr
sspace_curr_err
sspace_curr_gain
sspace_curr_state
sspace_curr_statecov
sspace_curr_statese
sspace_sm_signal
sspace_sm_signalcov
sspace_sm_signalse
sspace_sm_signalerr
sspace_sm_signalerrcov
sspace_sm_signalerrse
sspace_sm_signalerrstd
sspace_sm_state
sspace_sm_statecov
sspace_sm_statese
sspace_sm_stateerr
sspace_sm_stateerrcov
sspace_sm_stateerrse
sspace_sm_stateerrstd
sspace_sm_crosserrcov
sspace_attr
sspace_command
sspace_description
sspace_detailedtype
sspace_displayname
sspace_line
sspace_name
sspace_options
sspace_remarks
sspace_smpl
sspace_svector
sspace_svectornb
sspace_type
sspace_updatetime
string_attr
string_description
string_detailedtype
string_displayname
string_name
string_remarks
string_type
string_updatetime
svector_collabels
svector_detailedtype
svector_displayname
svector_name
svector_remarks
svector_rowlabels
svector_type
svector_updatetime
svector_rows
svector_attr
svector_description
sym_attr
sym_collabels
sym_description
sym_detailedtype
sym_displayname
sym_name
sym_remarks
sym_rowlabels
sym_updatetime
sym_ij
sym_cols
sym_rows
sym_col
sym_diag
sym_drop
sym_dropboth
sym_dropcol
sym_droprow
sym_row
sym_sub
sym_type
system_scalar_coefcov
system_scalar_coefs
system_dw
system_eqncoef
system_eqregobs
system_meandep
system_r2
system_rbar2
system_sddep
system_se
system_ssr
system_scalar_stderrs
system_scalar_tstats
system_c
system_aic
system_detresid
system_hq
system_jstat
system_linecount
system_logl
system_ncoefs
system_neqn
system_regobs
system_schwarz
system_totalobs
system_vec_coefcov
system_vec_coefs
system_estcov
system_pvals
system_residcov
system_vec_stderrs
system_vec_tstats
system_attr
system_command
system_description
system_detailedtype
system_displayname
system_line
system_method
system_name
system_options
system_remarks
system_smpl
system_svector
system_svectornb
system_type
system_updatetime
table_ij
table_attr
table_description
table_detailedtype
table_displayname
table_name
table_remarks
table_title
table_type
table_updatetime
table_cols
table_colwidth
table_rowheight
table_rows
table_val
text_linecount
text_attr
text_description
text_detailedtype
text_displayname
text_line
text_name
text_remarks
text_svector
text_svectornb
text_type
text_updatetime
userobj_attr
userobj_description
userobj_detailedtype
userobj_displayname
userobj_members
userobj_name
userobj_remarks
userobj_type
userobj_updatetime
userobj_hasmember
valmap_attr
valmap_description
valmap_detailedtype
valmap_displayname
valmap_name
valmap_remarks
valmap_type
valmap_updatetime
var_eqlogl
var_eqncoef
var_eqregobs
var_meandep
var_r2
var_rbar2
var_sddep
var_se
var_ssr
var_a
var_b
var_c
var_aic
var_detresid
var_hq
var_lagcount
var_lagorder
var_logl
var_ncoefs
var_neqn
var_nrestrict
var_regobs
var_sc
var_svarcvgtype
var_svaroverid
var_totalobs
var_coefmat
var_coefse
var_cointadj
var_cointadjse
var_cointlr
var_cointlrse
var_cointse
var_cointsr
var_cointsrse
var_cointvec
var_companion
var_impfact
var_lagcoefs
var_lagcoef
var_lagids
var_lrrsp
var_lrrspse
var_postresidcov
var_residcov
var_svaramat
var_svarbmat
var_svarcovab
var_svarfmat
var_svarrcov
var_svarsmat
var_swcompanion
var_swimpfact
var_swlagcoefs
var_lagcoefsum
var_attr
var_command
var_description
var_detailedtype
var_displayname
var_method
var_name
var_options
var_remarks
var_smpl
var_type
var_updatetime
vec_attr
vec_collables
vec_description
vec_detailedtype
vec_displayname
vec_name
vec_remarks
vec_rowlabels
vec_type
vec_updatetime
vec_i
vec_rows
vec_droprow
vec_row
matrix_t